Super Hanys

Wywiad z twórcami Super Hanysa po ślonsku 🙂

Super Hanys

 

„Piyrszy echt Super-Ślōnzok! Gizdy, bydźcie wylynkane!” (godka):

– Po jakiymu tak po prowdzie wyście wynokwili tego Super-Hanysa?

Jacek Siegmund: – Sztyry lata nazod prziszōł żech ku tymu, że to je gańba, że take Hamerykony majōm tela Super-Bohatyrōw, a my sam na Ślōnsku niy momy żodnego. Wtynczos żech wziōn i namalowōł Super-Hanysa. Niyskorzyj musiōł żech poczekać, aż znojda karlusa, kery by poradził naszkryflać scynariusz. Yntliś lajstnōł żech sie ksiōnżka „Kōmisorz Hanusik” Marcina Melona. Zaroz żech poradził pedzieć, że to je synek, z kerym byda chciōł zônaczyć tego komiksa.

Marcin Melon: – No, ja, a wtynczos trefili my Krzysztofa Szulca, kery robi w Chorzowie za radnego. Fajny karlus, kery fest sie staro ô naszo godka i tożsamość, tak jak i cōłkie miasto. Jak ino my sie zgodali, zaroz prziszli my ku tymu, co Super-Hanys sie tukej przido.

Marcin Melon: – Później poznaliśmy Krzysztofa Szulca, chorzowskiego radnego, mocno zaangażowanego w sprawę promocji śląskiej mowy i tożsamości, zresztą podobnie jak władze całego miasta. Już po pierwszej rozmowie doszliśmy do wniosku, że nasz bohater będzie miał tu sporo do roboty.

– A skōnd take karlusy, jak wy, poradzōm tak gryfnie godać po naszymu? Niykerym sie wydowo, że po ślōnsku godajōm ino stare ōumy i ōupy!

Marcin Melon: – Niy, dyć to niy ma prowda! Jo robia za rechtora z bajtlami, kere majōm po jedynoście, dwanoście lot i rade godajōm po naszymu. A te, kere niy poradzōm, to chcōm, cobych je nauczył. Widza, że bez ôstatnie pora lot nasza godka zrobiła sie fest modno. Jo żech je tymu fest rod.

– Ja, przeca wyście naszkryflali ksiōnżka blank po ślōnsku. Niy byli żeście wylynkane, co żodyn niy bydzie chciōł sie tego lajstnōnć?

Marcin Melon: – Kōncek wylynkany możno żech i bōł, nale okozało sie, że „Kōmisorza Hanusika” trzeba bōło drukować sztyry razy, tela ludzi bōło mu rade. Niyskorzyj żech zônaczył drugo tajla, kero tyż sie blank dobrze sprzedowo. Idzie pedzieć, że Ślōnzokom yntliś niy ma gańba skiż tego, że godajōm. Przeca dzisiej godo kożdy, fto ino poradzi, polityki, dochtory, rechtory, niy ino elwry z arbajtzamtu.

– Ciynżko sie wom szkryflo po ślōnsku?

Marcin Melon: – Toć. A to skiż tego, co wiyncyj godōm po polsku abo po angielsku, jak po ślōnsku. Nale ino jak suchom godki, to mōm taki gyfil, żech je w doma.

Jacek Siegmund: – Niydowno zoboczyli my jak gibko idzie sie chachnōnć. Kej łōńskigo miysiōnca posyłōł żech piyrszy posek komiksa ô Super-Hanysie do „Twojigo Chorzowa”, to bez cufal posłōł żech felerno wersjo. Zamiast ślōnskigo wyrazu „kery”, tam stōło „który”. Blank po polsku!

Marcin Melon: – Jezderkusie, tako gańba! Jak jo to zoboczył, zaroz gorko mi sie zrobiło! Poradzili my pomiyniać wersjo elektroniczno, nale druk już poszōł. Fest gupie nom sie zrobiło, bo dowomy pozōr, coby takich felerōw niy robić.

Jacek Siegmund: – Ja, same wiymy nojlepij, jak nos to szteruje, jak ftoś udowo, że poradzi godać, a ciyngiym wciepuje jakeś polskie abo niymieckie ausdruki, bo niy poradzi pedzieć czegoś po ślōnsku.

– Używocie tyż dwie maszketne nowe litery. Niykerych to może szterować.

Marcin Melon: – Ja, idzie ô literka „ô” i „ō”. Wierza, że kożdy gibko sie pokapuje, że te ptoszki i kryski muszōm tam być, bo nasza godka je kōncek inakszo ôd polskij. Jak ftoś mo, dom taki przikład, krziwe nogi, to niy mogymy pedzieć, że ôn mo oły, ani uły, pra? Muszymy pedzieć, że mo ōły. Gynau jednako je z wōnglym.I te „ō”, to je tako literka pośrednio miyndzy polskim „o” i „u”.

– A po jakiymu tyn Super-Hanys je taki ruby i mo fōnsa?

Jacek Siegmund: – Dyć to je na skwol! To mo być taki ślōnski chop z Chorzowa, kery robi na Werku, a miyszko na Cwajce. Taki, na kerego kożdy poradzi wejrzeć i pomyśli sie: „Jeroniy, dyć jo je bardzij gryfny niż ôn!” Ino, że tyn nasz Hanek to niy ma taki ajnfachowy chop, bo ôn mo roztomajte super-moce.

Marcin Melon: – Niy godej za dużo, bo żodyn niy bydzie chciōł czytać niyskorzyj tego naszego komiksa!

– „Super-Hanys”… Niykere możno pedzōm, że im sie te miano niy podobo. Ftedy ôwdy godo sie na nos, Ślōnzokōw, „Hanysy”, jak ftoś chce nom nazdać, pra?

Marcin Melon: – Nale przeca „Hanys” to je normalne miano. To je forma ôd niymieckigo „Johann”, abo polskigo „Jan”. Jo miōł onkla, na kerego godali „Hanek”, abo „Hanys”. Tyn nasz karlus tyż sie tak mianuje, skuli tego godajōm na niego „Super-Hanys”.

– Słyszeli my tyż, że to niy ma cufal, że wasz Super-Hanys je prawie z Chorzowa, pra?

Jacek Siegmund: – Jo sie wetna, że kożde jedne miasto na Ślōnsku rade by wziynło sie takigo chopa, kery mo tela siły, poradzi furgać i… no, tak po prowdzie to ôn wszysko poradzi, ani niy poradza tego spamiyntać… Nale jo i Marcin ôd razu prziszli my ku tymu, że tyn Super-Bohatyr musi miyszkać we Chorzowie. Wiycie po jakiymu?

– Niy! Po jakiymu?

Marcin Melon: – Jużech przōdzij godōł, że przekonōł nos radny Krzysztof Szulc, kery nom pedziōł jaki sam je fajny klimat do Ślōnzokōw. Nale bōła jeszcze jedna rzecz. Dyć kożde jedne auto rejestrowane we Chorzowie już ôd downa reklamuje Super-Hanysa! Dejcie ino pozōr, kożde jedne mo na blasze jego inicjały: SH.

– Dziynkuja wom, chopy, za to, co my poôsprawiali. Wiyncyj ô Super-Hanysie i ô tym, co wyrobio bydzie w kożdym jednym numerze „Twojigo Chorzowa”.

Twój Chorzów link