Strona główna

Aktualności

Stop degradacji Śląska.

gruba

Dnia 7 stycznia rząd pani premier Ewy Kopacz zatwierdził tzw. program naprawy górnictwa. Dokument został przygotowany bez jakichkolwiek konsultacji ze stroną samorządową oraz społeczną. Wpisuje się to w obraz kolonialnego stosunku władz centralnych do naszego regionu. Stosunku naznaczonego lekceważeniem i niekompetencją. Tzw. program naprawy górnictwa stanowi kontynuację tradycji ostatniego ćwierćwiecza, kiedy w działaniach wobec branży za pojęciami „naprawa” i „restrukturyzacja” kryła się likwidacja. Wymownym przejawem tej hipokryzji jest nazwa spółki Skarbu Państwa, powołanej w celu przeprowadzania kosztownego procesu likwidacji – Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Likwidacji dokonuje się pod pretekstem dostosowania górnictwa do warunków rynkowych. W istocie na przeszkodzie uzdrowienia sytuacji w branży stoi sam właściciel – Skarb Państwa, który dopuścił się wieloletnich zaniedbań organizacyjnych. Bierność, niekompetencja, instrumentalne traktowanie spółek węglowych, obsadzanie stanowisk osobami wyznaczonymi przez centrale partyjne – lista rządowych grzechów od lat się wydłuża. Brak przewidywalnego i stabilnego partnera po stronie właściciela jest jedną z przyczyn nieustającego konfliktu ze stroną związkową. Związki zawodowe stając wobec rozmówcy, którego deklaracje i tak będą musiały przejść procedurę akceptacji w Warszawie, nie traktują i nie będą traktowały negocjacji prowadzonych w ten sposób poważnie.

Rząd kompromituje się nie tylko swoimi doraźnymi, pozbawionymi długofalowej perspektywy działaniami, ale również stosunkiem do samorządu. Prezydenci miast, które poniosą konsekwencje planowanej likwidacji kopalń, o planach władz centralnych dowiedzieli się z telewizji. Całkowicie pominięto również samorząd wojewódzki. Trudno o bardziej wymowne świadectwo lekceważenia samorządności – wbrew pięknie brzmiącym deklaracjom.

Obecny konflikt wykracza poza spór o bardziej socjalny czy bardziej rynkowy model gospodarki. Jego stawką jest przyszłość regionu. Pozwalając na doraźne działania władz centralnych, nie uwzględniające szerszego kontekstu gospodarczego i społecznego, przyłożylibyśmy rękę do spychania Górnego Śląska w otchłań ubóstwa i beznadziei. Wzywamy mieszkańców regionu do wsparcia protestów przeciw polityce rządu.

Od strony rządowej domagamy się rozpoczęcia prac nad wieloletnim i kompleksowym programem rewitalizacji naszego regionu, dotkniętego na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci rabunkową eksploatacją na ogromną skalę. Do prac tych muszą zostać dopuszczone – na zasadzie partnerstwa – samorządy i strona społeczna. Tylko w ramach takiego programu, stanowiącego efekt szerokiego kompromisu, możliwe jest przeprowadzenie reformy branży górniczej. Kontynuacja obecnej polityki wobec Górnego Śląska przynieść może jedynie zapaść regionu i eskalację konfliktu.

Zarząd
Ruchu Autonomii Śląska

 

Korowód Trzech Króli

dzieci

Korowód Trzech Króli organizowany przez parafię NSPJ miał tym razem także  śląskie akcenty. Z inicjatywy ks. proboszcza Andrzeja Cubera a także przy wsparciu Radnych Ruchu Autonomii Śląska w Chorzowie, udało się zaprezentować w korowodzie śląskie stroje. Honory poczynili najmłodsi Górnoślązacy – Zuzanna Olszewska, Julia Kaczmarczyk, Artur Musioł, Tymon Kiołbasa uczniowie klasy 3C ze szkoły podstawowej nr 37. Ubiory wzbudziły niemałe zainteresownie wśród uczestników korowodu ! Wielu z nich zadeklarowało pomoc przy rekonstrukcji strojów . Zatem prezentowanie śląskich akcentów w trakcie kolejnych uroczystości pewnie stanie się tradycją .

 

2015 już chnet bydzie !!!

ognik

Niych na codziyn i łod świynta, gymba bydzie uśmiychniynto.
Niych tyż zdrowie bydzie tyngie i kasiory wom przibydzie.
Niychaj łaski płynom z nieba, tela, wiela wom potrzeba.
Do Siego 2015 Roku życzy Ruch Autonomii Śląska koło Chorzów.

3.Sesja Rady Miasta Chorzów.

2014-05-01 15.51.28

Zaprzysiężony zostaje ostatni radny (WdCH) nieobecny na pierwszych dwóch sesjach.

Z ważniejszych uchwał:

Podjęto decyzję o podwyższeniu dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki do 400 zł przy jednoczesnym założeniu, że opłaty pobierane od rodziców nie będą wyższe niż 350 zł. Dofinansowanie dotyczy dzieci mieszkające w Chorzowie.

Podjęto uchwałę dotyczącą dyżurów aptek na terenie naszego miasta.

Podjęto uchwałę dotyczącą realizacji przez chorzowski PUP projektu „Junior” w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podjęto uchwałę dotyczącą realizacji projektu „Lepszy start – lepsze życie”, który realizowany będzie w partnerstwie z Miastem Chorzów – partnerami projektu będą Szkoły Podstawowe nr 29, 24.

Podjęto uchwałę o nabyciu przez miasto 12\32 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej przy ul. Truchana 32.Miasto jest już właścicielem 20\32.

Przewodniczącym komisji praworządności i bezpieczeństwa został wybrany Krzysztof Szulc ( RAŚ ).

W obecnej chwili koalicja PO i PiS ma 15 radnych (większość w RM). WdCH 8 radnych. RAŚ 2 radnych.

Jacek Nowak z PiS jest Przewodniczący RM.

Sytuacja w Komisjach stałych przedstawia się następująco:

Platforma Obywatelska ma przewodniczących w 6 komisjach.

WdCH ma przewodniczącego w 1 komisji.

RAŚ ma przewodniczącego w 1 komisji.

Dołącz do nas na Facebooku