Strona główna

Aktualności

Uchwała w sprawie „Tragedii Górnośląskiej”

Z inicjatywy chorzowskich Radnych Ruchu Autonomii Śląska została przyjęta w naszym mieście uchwała dotycząca upamiętnienia „Tragedii Górnośląskiej” . Radni obecni na sesji 22 stycznia 2015 jednogłośnie przyjęli treść uchwały wraz z uzasadnieniem. Poniżej treść.

 

UCHWAŁA

RADY MIASTA CHORZÓW

 

W sprawie upamiętnienia 70 rocznicy wydarzeń „Tragedii Górnośląskiej” w 1945 roku oraz ogłoszenia „Dnia Pamięci o Tragedii Górnośląskiej 1945 roku”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz § 55 ust.1 pkt 5 Statutu Miasta Chorzów

Rada Miasta Chorzów uchwala

§ 1.

Upamiętnić 70 rocznicę „Tragedii Górnośląskiej” 1945 roku poprzez przyjęcie oświadczenia stanowiącego załacznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustanowić „Dzień Pamięci o Tragedii Górnośląskiej 1945 roku”, który w Chorzowie będzie obchodzony w każdą ostatnią niedzielę stycznia.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów..

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Uzasadnienie.

Rok 2015 uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego IV/55/2/2014 z 29 września 2014 r. został ogłoszony Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945.

Przed 70-ciu laty w końcowej fazie wojny oraz po jej zakończeniu ludność cywilna naszego regionu, w tym także mieszkańcy Chorzowa, została poddawana terrorowi, który pozostał w pamięci naszych rodzin.

Wkraczająca na Śląsk Armia Czerwona dopuściła się licznych zbrodni. Dziesiątki tysięcy Górnoślązaków wywieziono do ZSRR, kolejnych tysiące osadzono w obozach administrowanych przez armię sowiecką, jak i władze komunistyczne.

W celu uczczenia pamięci Miasto Chorzów włącza się w te obchody. W nawiązaniu do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego IV/4/6/2011 z 14 stycznia 2011 r. dot. ogłoszenia Dnia Pamięci o Tragedii Górnośląskiej 1945 roku, także na terenie Chorzowie corocznie ostania niedziela stycznia będzie obchodzona jako Dzień Pamięci Tragedii Górnośląskiej 1945 r.

Oświadczenie.

Rada Miasta Chorzów składa hołd mieszkańcom Chorzowa i Górnego Śląska, którzy w styczniu 1945 roku stali się ofiarami masowych zbrodni Armii Czerwonej i komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. Po wkroczeniu Armii Czerwonej spotkali się oni z grabieżą, gwałtami, osadzaniem w obozach. Dziesiątki tysięcy mieszkańców Górnego Śląska zostało deportowanych w głąb Związku Sowieckiego do niewolniczej pracy, wielu z nich nigdy nie powróciło do swoich najbliższych.

Niech pamięć ofiar tragedii Górnośląskiej będzie przestrogą dla nas i przyszłych pokoleń.

Oddajemy Im hołd.

Krzysztof Szulc

 

 

 

Stop degradacji Śląska.

gruba

Dnia 7 stycznia rząd pani premier Ewy Kopacz zatwierdził tzw. program naprawy górnictwa. Dokument został przygotowany bez jakichkolwiek konsultacji ze stroną samorządową oraz społeczną. Wpisuje się to w obraz kolonialnego stosunku władz centralnych do naszego regionu. Stosunku naznaczonego lekceważeniem i niekompetencją. Tzw. program naprawy górnictwa stanowi kontynuację tradycji ostatniego ćwierćwiecza, kiedy w działaniach wobec branży za pojęciami „naprawa” i „restrukturyzacja” kryła się likwidacja. Wymownym przejawem tej hipokryzji jest nazwa spółki Skarbu Państwa, powołanej w celu przeprowadzania kosztownego procesu likwidacji – Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Likwidacji dokonuje się pod pretekstem dostosowania górnictwa do warunków rynkowych. W istocie na przeszkodzie uzdrowienia sytuacji w branży stoi sam właściciel – Skarb Państwa, który dopuścił się wieloletnich zaniedbań organizacyjnych. Bierność, niekompetencja, instrumentalne traktowanie spółek węglowych, obsadzanie stanowisk osobami wyznaczonymi przez centrale partyjne – lista rządowych grzechów od lat się wydłuża. Brak przewidywalnego i stabilnego partnera po stronie właściciela jest jedną z przyczyn nieustającego konfliktu ze stroną związkową. Związki zawodowe stając wobec rozmówcy, którego deklaracje i tak będą musiały przejść procedurę akceptacji w Warszawie, nie traktują i nie będą traktowały negocjacji prowadzonych w ten sposób poważnie.

Rząd kompromituje się nie tylko swoimi doraźnymi, pozbawionymi długofalowej perspektywy działaniami, ale również stosunkiem do samorządu. Prezydenci miast, które poniosą konsekwencje planowanej likwidacji kopalń, o planach władz centralnych dowiedzieli się z telewizji. Całkowicie pominięto również samorząd wojewódzki. Trudno o bardziej wymowne świadectwo lekceważenia samorządności – wbrew pięknie brzmiącym deklaracjom.

Obecny konflikt wykracza poza spór o bardziej socjalny czy bardziej rynkowy model gospodarki. Jego stawką jest przyszłość regionu. Pozwalając na doraźne działania władz centralnych, nie uwzględniające szerszego kontekstu gospodarczego i społecznego, przyłożylibyśmy rękę do spychania Górnego Śląska w otchłań ubóstwa i beznadziei. Wzywamy mieszkańców regionu do wsparcia protestów przeciw polityce rządu.

Od strony rządowej domagamy się rozpoczęcia prac nad wieloletnim i kompleksowym programem rewitalizacji naszego regionu, dotkniętego na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci rabunkową eksploatacją na ogromną skalę. Do prac tych muszą zostać dopuszczone – na zasadzie partnerstwa – samorządy i strona społeczna. Tylko w ramach takiego programu, stanowiącego efekt szerokiego kompromisu, możliwe jest przeprowadzenie reformy branży górniczej. Kontynuacja obecnej polityki wobec Górnego Śląska przynieść może jedynie zapaść regionu i eskalację konfliktu.

Zarząd
Ruchu Autonomii Śląska

 

Korowód Trzech Króli

dzieci

Korowód Trzech Króli organizowany przez parafię NSPJ miał tym razem także  śląskie akcenty. Z inicjatywy ks. proboszcza Andrzeja Cubera a także przy wsparciu Radnych Ruchu Autonomii Śląska w Chorzowie, udało się zaprezentować w korowodzie śląskie stroje. Honory poczynili najmłodsi Górnoślązacy – Zuzanna Olszewska, Julia Kaczmarczyk, Artur Musioł, Tymon Kiołbasa uczniowie klasy 3C ze szkoły podstawowej nr 37. Ubiory wzbudziły niemałe zainteresownie wśród uczestników korowodu ! Wielu z nich zadeklarowało pomoc przy rekonstrukcji strojów . Zatem prezentowanie śląskich akcentów w trakcie kolejnych uroczystości pewnie stanie się tradycją .

 

2015 już chnet bydzie !!!

ognik

Niych na codziyn i łod świynta, gymba bydzie uśmiychniynto.
Niych tyż zdrowie bydzie tyngie i kasiory wom przibydzie.
Niychaj łaski płynom z nieba, tela, wiela wom potrzeba.
Do Siego 2015 Roku życzy Ruch Autonomii Śląska koło Chorzów.

Dołącz do nas na Facebooku